[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"/plugins/sectionOne/img/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"Título principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Servicio Broker Hipotecario</h1>","limit":1,"order":50},{"id":"image","name":"Imagen","className":"ImagePlugin","icon":"fas fa-image","hash":["s2cq69cbi28"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-image","value":"/images/AGENTE ENTREGANDO HIPOTECA.jfif","limit":-1,"order":70},{"id":"text","name":"Texto","className":"Text","icon":"fas fa-text","hash":["ngbmnwjlln"],"parent":null,"type":"draggable","classType":"section-text","value":"<p class=\"mb-10 md:max-w-400\" data-v-2245de15=\"\" data-v-f217f2fe=\"\" style=\"border: 0px solid; font-family: \" space=\"\" grotesk\",=\"\" sans-serif;=\"\" line-height:=\"\" 1.25;=\"\" margin-bottom:=\"\" 50px;=\"\" max-width:=\"\" 400px;=\"\" color:=\"\" rgb(90,=\"\" 110,=\"\" 139);=\"\" background-color:=\"\" rgb(232,=\"\" 243,=\"\" 248);\"=\"\"></p><h6 class=\"font-medium text-darkGrey mb-4\" data-v-2245de15=\"\" data-v-f217f2fe=\"\" style=\"border: 0px solid; line-height: 1.25; margin-bottom: 24px; font-size: 16px; --text-opacity: 1; color: rgba(90,110,139,var(--text-opacity));\">Qué incluye el servicio</h6><ul class=\"font-bold pr-1 text-bgHibo mb-6\" data-v-2245de15=\"\" data-v-f217f2fe=\"\" style=\"border: 0px solid; line-height: 1.25; margin-bottom: 32px; padding-right: 4px; list-style: none; font-weight: 700; --text-opacity: 1; color: rgba(1,30,72,var(--text-opacity));\"><li class=\"flex items-center mb-3 last:mb-0\" data-v-2245de15=\"\" data-v-f217f2fe=\"\" style=\"border-width: 0px; border-style: solid; border-color: initial; line-height: 1.25; margin-bottom: 16px; padding: 0px; display: flex; align-items: center;\"><div class=\"mr-3 bg-hibo p-1\" data-v-f217f2fe=\"\" data-v-2245de15=\"\" style=\"border: 0px solid; line-height: 1.25; margin-right: 16px; --bg-opacity: 1; background-color: rgba(254,94,74,var(--bg-opacity)); padding: 4px;\"><svg viewBox=\"0 0 17 17\" class=\"fill-current w-20 h-20 text-bgHibo\"><path fill=\"#FFF\" opacity=\".01\" d=\"M.8.8h16v16H.8z\"></path><path d=\"M13.733 5.693l-1.826-1.826a1.333 1.333 0 00-1.774-.047l-6 6c-.215.217-.35.502-.38.807l-.286 2.78a.667.667 0 00.666.726h.06l2.78-.253c.305-.03.59-.165.807-.38l6-6a1.28 1.28 0 00-.047-1.807zm-6.88 6.854l-2 .186.18-2L8.8 7.013l1.8 1.8-3.747 3.734zm4.614-4.627L9.68 6.133l1.3-1.333 1.82 1.82-1.333 1.3z\"></path></svg></div><span data-v-2245de15=\"\" data-v-f217f2fe=\"\" style=\"border: 0px solid; line-height: 1.25; font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Apoyo personalizado</span></li><li class=\"flex items-center mb-3 last:mb-0\" data-v-2245de15=\"\" data-v-f217f2fe=\"\" style=\"border-width: 0px; border-style: solid; border-color: initial; line-height: 1.25; margin-bottom: 16px; padding: 0px; display: flex; align-items: center;\"><div class=\"mr-3 bg-hibo p-1\" data-v-f217f2fe=\"\" data-v-2245de15=\"\" style=\"border: 0px solid; line-height: 1.25; margin-right: 16px; --bg-opacity: 1; background-color: rgba(254,94,74,var(--bg-opacity)); padding: 4px;\"><svg viewBox=\"0 0 17 17\" class=\"fill-current w-20 h-20 text-bgHibo\"><path fill=\"#FFF\" opacity=\".01\" d=\"M.8 16.8V.8h16v16z\"></path><path d=\"M14.8 5.467a.52.52 0 000-.14.427.427 0 00-.033-.114.733.733 0 00-.06-.093.5.5 0 00-.094-.113l-.08-.047a.46.46 0 00-.126-.067h-.134a.467.467 0 00-.14-.093H10.8a.667.667 0 000 1.333h1.887l-2.667 3.14L7.14 7.56a.667.667 0 00-.853.147l-3.334 4a.667.667 0 101.027.853L6.947 9l2.846 1.707a.667.667 0 00.847-.14l2.827-3.3V8.8a.667.667 0 101.333 0V5.467z\"></path></svg></div><span data-v-2245de15=\"\" data-v-f217f2fe=\"\" style=\"border: 0px solid; line-height: 1.25; font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Mejores condiciones bancarias</span></li><li class=\"flex items-center mb-3 last:mb-0\" data-v-2245de15=\"\" data-v-f217f2fe=\"\" style=\"border-width: 0px; border-style: solid; border-color: initial; line-height: 1.25; margin-bottom: 16px; padding: 0px; display: flex; align-items: center;\"><div class=\"mr-3 bg-hibo p-1\" data-v-f217f2fe=\"\" data-v-2245de15=\"\" style=\"border: 0px solid; line-height: 1.25; margin-right: 16px; --bg-opacity: 1; background-color: rgba(254,94,74,var(--bg-opacity)); padding: 4px;\"><svg viewBox=\"0 0 17 17\" class=\"fill-current w-20 h-20 text-bgHibo\"><path fill=\"#FFF\" opacity=\".01\" d=\"M.8.8h16v16H.8z\"></path><path d=\"M9.078 2.877l5.455 3.273a.545.545 0 01.267.469v.545a.545.545 0 01-.545.546h-.546v5.818h.546a.545.545 0 010 1.09H3.345a.545.545 0 110-1.09h.546V7.71h-.546a.545.545 0 01-.545-.546V6.62a.545.545 0 01.278-.47l5.455-3.272a.545.545 0 01.545 0zM8.255 7.71H4.982v5.818l1.029-.001v.007h1.217v-.007l1.027.001V7.71zm1.09 0v5.818l.666-.001v.007h2v-.007l.607.001V7.71H9.345zM8.8 3.984L4.404 6.62h8.792L8.8 3.984zm0 .999a.545.545 0 110 1.09.545.545 0 010-1.09z\"></path></svg></div><span data-v-2245de15=\"\" data-v-f217f2fe=\"\" style=\"border: 0px solid; line-height: 1.25; font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Máxima financiación (hasta 100%)</span></li><li class=\"flex items-center mb-3 last:mb-0\" data-v-2245de15=\"\" data-v-f217f2fe=\"\" style=\"border-width: 0px; border-style: solid; border-color: initial; line-height: 1.25; margin-bottom: 16px; padding: 0px; display: flex; align-items: center;\"><div class=\"mr-3 bg-hibo p-1\" data-v-f217f2fe=\"\" data-v-2245de15=\"\" style=\"border: 0px solid; line-height: 1.25; margin-right: 16px; --bg-opacity: 1; background-color: rgba(254,94,74,var(--bg-opacity)); padding: 4px;\"><svg viewBox=\"0 0 17 17\" class=\"fill-current w-20 h-20 text-bgHibo\"><path d=\"M5.052 3.261a6.667 6.667 0 018.461.826l.034.013a6.667 6.667 0 01-7.334 10.853.84.84 0 00-.426-.06l-2.854.574H2.8a.667.667 0 01-.487-.194.667.667 0 01-.18-.606l.587-2.82a.707.707 0 00-.06-.427 6.667 6.667 0 012.392-8.159zm7.523 1.764a5.333 5.333 0 00-8.688 5.842c.167.379.215.8.14 1.206l-.38 1.88 1.88-.38c.123-.021.248-.032.373-.033.286.002.57.061.833.173a5.333 5.333 0 005.842-8.688zM8.8 8.133a.667.667 0 110 1.334.667.667 0 010-1.334zm2.667 0a.667.667 0 110 1.334.667.667 0 010-1.334zm-5.334 0a.667.667 0 110 1.334.667.667 0 010-1.334z\"></path></svg></div><span data-v-2245de15=\"\" data-v-f217f2fe=\"\" style=\"border: 0px solid; line-height: 1.25; font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Respuesta en 48 horas</span></li><li class=\"flex items-center mb-3 last:mb-0\" data-v-2245de15=\"\" data-v-f217f2fe=\"\" style=\"border-width: 0px; border-style: solid; border-color: initial; line-height: 1.25; margin-bottom: 0px; padding: 0px; display: flex; align-items: center;\"><div class=\"mr-3 bg-hibo p-1\" data-v-f217f2fe=\"\" data-v-2245de15=\"\" style=\"border: 0px solid; line-height: 1.25; margin-right: 16px; --bg-opacity: 1; background-color: rgba(254,94,74,var(--bg-opacity)); padding: 4px;\"><svg viewBox=\"0 0 17 17\" class=\"fill-current w-20 h-20 text-bgHibo\"><path fill=\"#FFF\" opacity=\".01\" d=\"M16.8 16.8H.8V.8h16z\"></path><path d=\"M3.467 11.467a.667.667 0 110 1.333.667.667 0 010-1.333zm10.666 0a.667.667 0 110 1.333h-8a.667.667 0 110-1.333h8zM3.467 8.133a.667.667 0 110 1.334.667.667 0 010-1.334zm10.666 0a.667.667 0 110 1.334h-8a.667.667 0 010-1.334h8zM3.467 4.8a.667.667 0 110 1.333.667.667 0 010-1.333zm10.666 0a.667.667 0 110 1.333h-8a.667.667 0 110-1.333h8z\"></path></svg></div><span data-v-2245de15=\"\" data-v-f217f2fe=\"\" style=\"border: 0px solid; line-height: 1.25; font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Control de tus operaciones</span></li></ul><p></p><p class=\"max-w-400 md:mx-auto lg:mx-0\" data-v-2245de15=\"\" data-v-f217f2fe=\"\" style=\"border: 0px solid; font-family: \" space=\"\" grotesk\",=\"\" sans-serif;=\"\" line-height:=\"\" 1.25;=\"\" max-width:=\"\" 400px;=\"\" color:=\"\" rgb(90,=\"\" 110,=\"\" 139);=\"\" background-color:=\"\" rgb(232,=\"\" 243,=\"\" 248);\"=\"\"></p><h6 class=\"font-medium text-darkGrey mb-4\" data-v-2245de15=\"\" data-v-f217f2fe=\"\" style=\"border: 0px solid; line-height: 1.25; margin-bottom: 24px; font-size: 16px; --text-opacity: 1; color: rgba(90,110,139,var(--text-opacity));\">Cómo lo hacemos</h6><p class=\"font-bold pr-1 text-bgHibo mb-3\" data-v-2245de15=\"\" data-v-f217f2fe=\"\" style=\"border: 0px solid; line-height: 1.25; margin-bottom: 16px; padding-right: 4px; font-weight: 700; --text-opacity: 1; color: rgba(1,30,72,var(--text-opacity));\">Trabajamos de manera conjunta contigo, desde el inicio de la operación mediante el acompañamiento financiero, hasta el día de la firma.</p><p data-v-2245de15=\"\" data-v-f217f2fe=\"\" style=\"border: 0px solid; line-height: 1.25; margin-bottom: 0px;\"><br></p><p></p>","limit":-1,"order":40},{"id":"formPlugin","name":"Formulario","className":"FormPlugin","icon":"fab fa-wpforms","hash":["3nprhgfhxky"],"parent":null,"type":"draggable","classType":"section-formPlugin","value":"{\"subtitle\":\"\",\"emailRecepcion\":\"\",\"title\":\"\",\"name\":true,\"surname\":true,\"email\":true,\"phone\":true,\"comments\":true,\"privacy\":\"<p style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: ' times='' new='' roman';='' font-size:='' medium;='' text-align:='' start;='' text-transform:='' none;'=''><strong>INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES DE INMODERNA G.S.I., S.L</strong><br><br><strong>Finalitats:</strong> Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per mitjans electrònics. <strong>Legitimació:</strong> Consentiment de l'interessat. <strong>Destinataris: </strong>No estan previstes cessions de dades. <strong>Drets:</strong> Pot retirar el seu consentiment a qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a INMODERNA@API.CAT. <strong>Informació Addicional:</strong> Pot ampliar la informació a l'enllaç d'<u style='text-align: justify; color: rgb(0, 0, 255);'>Avisos Legals</u>.<br><br><strong style='font-size: 16px;'>[ ] </strong>Accepto rebre informació comercial, fins i tot per mitjans electrònics.</p><p style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: ' times='' new='' roman';='' font-size:='' medium;='' text-align:='' start;='' text-transform:='' none;'=''><strong style='font-size: 16px;'>[ ] </strong>He llegit i accepto la <span style='color: rgb(0, 0, 255);'><u>Política de Privacitat</u></span>.</p>\"}","limit":-1,"order":78}]

Servicio Broker Hipotecario

Qué incluye el servicio
  • Apoyo personalizado
  • Mejores condiciones bancarias
  • Máxima financiación (hasta 100%)
  • Respuesta en 48 horas
  • Control de tus operaciones

Cómo lo hacemos

Trabajamos de manera conjunta contigo, desde el inicio de la operación mediante el acompañamiento financiero, hasta el día de la firma.Cargando datos. Un momento, por favor...